Bộ cờ lê hai đầu mở 9 chi tiết (6-24)

409,000

Model: K.IB-OEWS9