Dụng cụ

             Cắt

Dụng cụ

   cờ lê, mỏ lết

Dụng cụ

      đầu khẩu

Dụng cụ

     đo lường

Dụng cụ

          đóng

Dụng cụ

      khí nén

Dụng cụ

          kìm

Dụng cụ

      làm vườn

Dụng cụ

     tuốc nơ vit

Dụng cụ

      xây dựng

Thiết bị

  chăm sóc xe

Thiết bị

sửa chữa ô tô